Database
- 3462 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1480 Labels
Updated
Most viewed
Bekir Sıtkı Sezgin Diskografisi

 • Bekir Sıtkı Sezgin Diskografisindeki Last Changes


Taş Plak - 78lik
19xx
Bekledim Yıllar Yılı / Alnımda Çizgiler

45lik
1967
Baharda Açan Güller / Kalbimde Bir Özleyiş
Grafson 3423

1967
Gözlerinin Fecrine Kurban Arayan / Dinlerim Neyden
Grafson 3424

1968
Yandım Kalbim Kül Oldu / Etmiyor Kalbim Tahammül
Grafson 3520

1974
Rüya Gibi Uçan Yıllar / Yağmur Duası
13 Mart 1974 Tarihli Hey Dergisinde İlanı Verilmiş.

1974
Ey Bu Bahçelerde / Kadir Mevlam
13 Mart 1974 Tarihli Hey Dergisinde İlanı Verilmiş.

19xx
Neden Bu Kadar Zalim Oldun / Gelmedin Bir Kere Güzelim
Grafson 3302

19xx
Ah Yine Gurbet / Yar Derdi
Ah Yine Gurbet / Yar Derdi

19xx
Gönlümü Verdim Ey Güzel / Bir Güneş Ki Doğmayacak
Şençalar IS 022

19xx
Yıkıldı Mihrabım / Siyah Gözler
Şençalar IS 175

Albüm - LP
1976
Bekir Sıtkı Sezgin
Bekir Sıtkı Sezgin
Odeon 325
A
1.Hakisar Ettin Beni
2.Nerdesin Sinemde Ateş Ufku Sardı Mahitab
3.Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma
4.Bir Esmer Dilberin Vuruldum Hüsnüne
5.Hisarlı Kız
B 
1.Çamlarda Şafak Rengi Gibi Gönlüme Aktın
2.O Güzel Başını Göğsüme Koysan
3.Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayali
4.Sen Saçlarıma Koşan Aklar Gibisin
5.Ömrümün Son Saati Çalmadan Gel Ne Olur

Albüm - Kaset
1975
Şeref Üzülmez & Bekir Sıtkı Sezgin / Gazeller
Şeref Üzülmez & Bekir Sıtkı Sezgin / Gazeller
A-Şeref Üzlmez
1.Nemli Gözler
2.Beni Sev Sev
3.Her Yer Karanlık I
4.Her Yer Karanlık II
5.Saki Tamam Ettin Beni
6.Ayrılık Şarkımız
7.İçmem Pirim
8.Aşkıma İhanet Ettin
9.Çamlıca
B-Bekir Sıtkı Sezgin
1.Kalbimde Bir Özleyiş
2.Gözlerinin Fecrine Kurban Arıyan Kız
3.Dinlerim Neyden
4.Baharda Açan Güller
5.Neden Bu Kadar Zalim Oldun
6.Gelmedin Bir Kerre Güzelim
7.Çanakkale Ninnisi(Şeref Üzülmez
8.Pek Mustaribim Ey Gülten(Şeref Üzülmez

1981
Zekai Dede'den Fasıl Heyeti
Zekai Dede'den Fasıl Heyeti
1.Giriş Taksimi
2.Hisarbuselik Murabba Beste
3.Hisarbuselik Nakış Yürük Semaisi
4.Dilkeşhaveran Nakış Yürük Semasis
5.Ferahnak Bestesi
6.Ferahnak Nakış Yürük Semaisi
7.Giriş Taksini
8.Acem-Aşiran Beste
9.Sipihr Nakış Yürük Semaisi
10.Şehanz-Buselik Ağır Semaisi
11.Hicazkar Yürük Semaisi
12.Hicazkar Yürük Semaisi

Albüm - CD
2006
Dini Klasikler
Dini Klasikler
  1.Hicaz Makamında İkindi Ezânı
  2.Rast Na't-ı Mevlânâ / Itrî
  3.Mevîd-i Şerif (Velâdet Bahri)
  4.Suz-i Dil Durak / Dede Efendi
  5.Segâh Tevşîh ve Kasîde / Bekir Sıdkı Sezgin
  6.Bayâtî Na't
  7.Muhayyer Şûğl / Bekir Sıdkı Sezgin
  8.Hicaz İlâhî / Bekir Sıdkı Sezgin
  9.Şehnaz İlâhî / Sâdeddin Kaynak
  10.Aşr-ı Şerîf (Ali İmran Suresi) 

2006
Klasikler - 1
Klasikler - 1
  1.Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-'izar kû? / Buhûrîzâde Mustafa Itrî
  2.Ey gonca-dehen âh-ı sehenden hazer / Dede Efendi
  3.Rast Tanbur Taksîmi / Necdet Yaşar
  4.Kavl-i muhteşem kûned kavm-i be-yakîn / Abdülkâdir Merâgî
  5.Nev-hırâmım sana meyleyledi cân bir, dil iki / Dilhayat Kalfa
  6.Kûyinde figânımla acep gulgûle yok mu? / Artin Ağa
  7.Pençgâh Kanun Taksîmi / Erol Deran
  8.Hem-sohbeti-i dildâr ile mesrûr idik evvel / Buhûrîzâde Mustafa Itrî
  9.Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyarsın hayfa / Küçük Mehmed Ağa
  10.Meclis-i meyde sâkıyâ bana ne gül ne lâle ver / Kassamzâde
  11.Dügâh Ney Taksîmi / Akagündüz Kutbay
  12. Pek sevdim efendim seni gayretle beğendim / Hacı Fâik Bey
  13.Görmüş mü mislin âyâ zamâne / Hacı Fâik Bey
  14.Sünbül-i zülfün döküp gerdânýna / Hacı Fâik Bey
  15.Bilmiyorum n'oldu bu dem ey gönül? / Dellâlzâde 

2006
Klasikler - 2
Klasikler - 2
  1.Sûz-i Dil Peşrev / Tanbûrî Ali Efendi
  2.Beni ey gonca-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin / Sâdullah Ağa
  3.Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım / Tanbûrî Ali Efendi
  4.Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller / Ali Rızâ Avni Tınaz
  5.Her bir bakışınla neş'e buldum / Tanbûrî Ali Efendi
  6.Hicaz Kemençe Taksîmi / İhsan Özgen
  7.Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu / Gevrekzâde Mustafa Ağa
  8.Kul oldum bu cefâ-kâre cihân bağında gül-femdir / İbrâhim Ağa
  9.Terkeyledi geçti beni ol mâh-cemâlim / Zaharya
  10.Hicaz Ney-Tanbur Müşterek Taksîmi / Niyâzi Sayın-Necdet Yaşar
  11.Hasret oldu yaktı ciğerim ey ruh-i âlim / Tanbûrî Ali Efendi
  12.Hüzzam Ney Taksimi / Niyâzi Sayın
  13.Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle / Ali Rızâ Şengel
  14.Olsa âlem reşk-i gül-zâr-ı irem / Hacı Fâik Bey
  15.Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr / Râkım Elkutlu
  16.Kürdîlihicazkâr Kanun Taksimi / Cüneyd Kosal
  17.Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma / Hacı Ârif Bey
  18.Harab oldu yerim yurdum otağım / Şevki Bey
  19.Her kimde vardır aşk iptilâsı / Civan Ağa
  20.Berdâr olalı zülfüne yâr fükr ü hayâlim / Hacı Ârif Bey

2009
Trt Arşiv Serisi / Bekir Sıtkı Sezgin'de Seçmeler
Trt Arşiv Serisi / Bekir Sıtkı Sezgin'de Seçmeler
1.Müşterek Taksim
2.Sabaki Dest-Ura Ol Zülfe Müşk-İ Nab Kokar
3.Bir Şeh Ki Tac Daran Olmakda Hak-İ Rahı
4.Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir
5.Ruhlerin Seyredelim Berk-İ Gül-İ Ter Yerine
6.Kemençe Taksimi
7.Deva Yokmuş Neden Bimar-I Aşka
8.Ol Gocan - Dehen Bir Gül-İ Handan Olacaktır
9.Tanbur Taksimi
10.Severim Can Ü Gönülden Seni Tersa Çiçeğim
11.Tasdi Edeyim Yari Biraz Da Sühanimle
12.Ey Dil Ne Bitmez Bu Ah Ü Vahın
13.Kanun Taksimi
14.Geçti Zahm-I Tir-İ Hicrin Ta Dil-İ Na-Şadıma
15.Haraboldu Yerim Yurdum Otağım
16.Her Kimde Vardır Aşk İbtilası
17.Kanun Taksimi
18.Nihal-İ Gülşen-İ Hüsn-İ Ezelsin
19.Yare Tesir Eylemişti Halim Olmuş Girye-Nak
20.Pek Revadır Sevdiğim Ettiklerin
21.Bana Hemden Eyleyen Ey Gam Seni
22.Açıl Ey Gonce-İ Sad-Berg Yaraşır
23.Akşam Olur Güneş Gider Gül Ruyine Şimdi Buradan

2015
Klasikler - 1 - 2
Klasikler - 1 - 2